תקנון אתר GadgetGuru

1. האתר GadgetGuru הינו אתר המציע לגולשים באינטרנט תכנים, מידע, וחומרים נוספים בתחומים שונים.
2. הגלישה באתר הינה בכפוף לתנאים הקבועים בתקנון זה, והמשתמש מצהיר כי קרא התקנון והבין המשמעויות הנובעות ממנו ומהזכות לגלוש באתר.

3. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתיחסים לגברים ונשים כאחד.

4. זכות השימוש במידע באתר הינה למשתמש בלבד. המשתמש מתחייב שלא להרשות שימוש כלשהו במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו.

5. המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות והוראות האתר ותקנון זה.

6. ידוע למשתמש, כי כל שכפול, העתקה, פרסום, הפצה, משלוח או שידור של מידע המופיע באתר, שלא הותר במפורש, אסור, אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.

לשם קבלת הסכמה כאמור ניתן לפנות בדואר אלקטרוני למנהל האתר.

7. הסכמת המשתמש ו/או הגולש כוללת הצהרה כי המידע לא ישמש למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות ולא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט. המשתמש מתחייב שלא לאסוף כתובות מייל מהאתר ולא לעשות כל שימוש היכול להביא לידיו רווח כספי, מכתובת מייל שפורסמה באתר.

8. אתרים בהם יפורסם תוכן מאתר זה, על פי הסכם ו/או הסכמה פרטניים, מלבד תקנון זה, מתחייבים לקבל קודם כל את הסכמת החברה בכתב ובכל מקרה יהיו כפופים להוראות תקנון זה.

9. המשתמש לא יבצע כל שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד למידע המופיע באתר.

10. החברה רשאית לאפשר למשתמש להשתתף בפורומים אותם היא רשאית להעלות לאתר, בנושאים שונים, כפי שיקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וכפי שנקבע מעת לעת בחברה ובכלל זה, להוסיף תגובות ו/או הודעות מטעמה וכן לעיין בתגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים.

11. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שההודעות המסופקות ו/או מועלות באתר אינן תמיד של החברה וכי החברה אינה אחראית לתכנים אלה. החברה לא תישא בכל אחריות לאי התאמה, טעות, אי דיוקים או כל נזק עקיף או ישיר שיגרם כתוצאה מצפיה ו/או שימוש בפורומים ו/או בהודעות.

12. המשתמש מתחייב, כי ההודעות שיתפרסמו על ידו לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה ו/או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או מדינה ריבונית אחרת ו/או כל חומר המפר צוים שיפוטיים או העלול להפר צוים אלו, או העלול לפגוע בבטחון המדינה ו/או מפר הוראות הצנזורה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע או העלול להוות לשון הרע על אדם ו/או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפירסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן.

13. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד ג' כלשהוא בשל פרסום הודעות על ידו.

14. ידוע למשתמש, כי החברה רשאית לערוך,לשנות, לתקן או למחוק הודעות ו/או להסיר הודעות בשלמותן ו/או בחלקן ו/או כל חומר ו/או מידע מהפורומים על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה למשתמש ומבלי לגרוע מכל סעד נוסף.

15. מובהר בזאת, כי החברה תהיה רשאית לנקוט כנגד המשתמש שיפר הוראות אלה, בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן תהא רשאית להעביר את פרטיו לכל גורם שעלול להיפגע מפרסום ההודעה.

16. החברה תהיה רשאית להפסיק את פעילותה ו/או פעילות הפורומים ללא כל הודעה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בעניין זה.

17. השירותים באתר זה מוצעים למשתמש "כפי שהם" והמשתמש מסכים כי החברה לא תשא בכל אחריות כלפיו, בכל מקרה ולא תהא אחראית להתאמת השירותים לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו.

18. באתר מתפרסם מידע מגוון, הכולל כתבות, תמונות, תכנים, ידיעות, מאמרים ונתונים שונים. המידע מוגש כשירות למשתמש בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. החברה אינה אחראית למהות התכנים, איכותם ו/או כל רשלנות ו/או מחדל שעלול להיות בקשר עם התכנים ו/או בקשר עם תוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשה בו.

קודם להסתמכות על כל מידע כאמור מוצע לבצע בדיקה עצמאית של המידע.

19. המשתמש מצהיר בזאת כי החברה אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה, הן במישרין והן בעקיפים בשירותים וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים.

20. המידע המתפרסם באתר וכן הפרסומות המוצגות בו, מאפשרים הפניה לאתרים נוספים באינטרנט. החברה אינה אחראית, בכל צורה שהיא, לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה, כפי שאין באפשרותה לעמוד על טיבו איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה באחריותו הבלעדית של המשתמש.

21. המידע המתפרסם באתר כולל גם מידע המתפרסם באתר על ידי המשתמשים. החברה אינה אחראית למידע ו/או לדעות שמתפרסמים על ידי המשתמשים ואלה אינם נעשים מטעם החברה. החברה לא תישא בכל אחריות למידע, מודעות או כל הצעות שיתפרסמו באתר מטעם המשתמשים או לכל תוצאה שתנבע משימוש במידע זה.

22. החברה אינה מתחייבת כי השימוש במידע באתר לא יופרע, יתנתק או יופסק בשל אי אלו הפסקות ותקלות.

23. החברה, לרבות מנהליה, עובדיה, וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק ישיר או עקיף שיגרם למשתמש ו/או לכל צד ג' בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים, לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע, בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

24. בעת ההרשמה לאתר או לשירותים אחרים רשאית החברה לדרוש מהמשתמשים למלא טופס הצטרפות על פי ההנחיות המופיעות בו.

25. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים, ומידע נוסף שיצטבר אודותיהם, ישמר במאגר המידע של החברה והיא תעשה בו שימוש בכפוף להוראות כל דין.

26. לידיעת המשתמשים – אין חובה למסור לחברה פרטים כלשהם, אך קבלת השירותים הנוספים לא תתאפשר ללא מסירת הפרטים המצוינים בטופס ההצטרפות כשדות חובה.

27. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע, לרבות זכויות ההפצה, וכל קניין רוחני אחר במידע, שייכים לחברה ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהוא במידע וכי השימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.

28. חלקים שונים מהמידע וכן חלק מהתמונות מוצגים באתר בהתאם להסכמים בין החברה לבין צדדים ג'. זכויות היוצרים בתכנים אלה ו/או בתמונות שייכים לצד ג', שהתירו לחברה לעשות בהם שימוש. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או חלק ממנו ו/או טקסטים ו/או חלקים מהם ו/או תכנים ו/או חלק מהם ו/או התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מאת החברה, מראש ובכתב.

29. החברה תהיה רשאית לחסום לאלתר את שירותי הגלישה באתר, במידה והמשתמש משתמש בשירותים בניגוד לדרישות כל דין או בניגוד לתקנון זה ו/או מכל סיבה אחרת.

30. חסימת שירותים על ידי החברה יכולה להעשות על ידי אמצעים טכנולוגיים ו/או על ידי משלוח מכתב ו/או דואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת בה תבחר החברה.

31. המשתמש מתחייב לכבד כל איסור של החברה לגלוש באתר, באם יוטל עליו.

32. למען הסר ספק מובהר, כי הפסקת ההתקשרות בין הצדדים לא תגרע באיזה מההתחייבויות של המשתמש כאמור בתקנון זה.

33. החברה ו/או מי מטעמה שומרים על כל זכות לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומו באתר.

34. המשתמש מתחייב לעיין מפעם לפעם בתקנון זה ולהתעדכן בשינויים בו. המשתמש יהא מנוע מטענה כי לא התעדכן בשינויים בתקנון.

35. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שאין האמור באתר יכול להוות ייעוץ מקצועי ו/או משפטי ו/או יעוץ כלל.

36. מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת, בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

גלישה מהנה מ – Gagetguru

המחלקה המשפטית